Ügyrend

DÉL-HEVESI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Irányító Csoport Ügyrendje

Preambulum

Heves Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei fontos feladatnak tartják a dél-hevesi térség társadalmi, gazdasági fejlődésének támogatását, a foglalkoztatás helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. Ezért a foglalkoztatásban értintett szereplők összefogásával 2017. november 24-én létrejött a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum.

A partnerségi megállapodásban foglaltak végrehajtására a felek Irányító Csoportot állítottak fel, amely a paktum „motorjaként” a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület, felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért.

 

I.              Az Irányító Csoport feladatköre

 

1.1. Az Irányító Csoport az alábbi feladatok látja el:

- elfogadja a foglalkoztatási paktum ügyrendjét, éves munkatervét és költségvetését,

- koordinálja a munkaterv megvalósítását az érintett szervezetek között,

- információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,

- feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,

- tájékoztatást ad a Paktum Szervezeti üléseken az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléseiről,

- közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszervezet között,

- segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését,

- a beérkezett támogató nyilatkozatok alapján dönt a paktumszervezethez való csatlakozások befogadásáról, jóváhagyásáról.

 

II.            Az Irányító Csoport tagjai

 

2.1.  Az irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai:

-       Heves Város Önkormányzata (1 fő)

-       Kisköre Város Önkormányzata (1 fő)

-       Heves Megyei Kormányhivatal (1 fő)

-       Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (1 fő)

-       Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért (1 fő)

-       Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő)

-       sPrinter Studió Számítástechnikai és Oktatási Kft. (1 fő)

 

2.1. Az Irányító Csoport minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van.

2.2. A szavazati joggal rendelkező tagok kötelesek az Irányító Csoport ülésein részt venni. Akadályoztatásuk esetére helyettesítőt kötelesek írásban meghatalmazni. Az évi több mint két alkalommal hiányzó és helyettesítésükről nem gondoskodó tagok esetében az Irányító Csoport ajánlást tehet az elnöknek a tag visszahívásának kezdeményezésére, az ajánlás alapján pedig az elnök kezdeményez a küldő szervezet felé a tag visszahívását.

 

III.         Az Irányító Csoport elnöksége

3.1.Az Irányító Csoport elnöksége az elnök és az elnökhelyettes személyéből áll. Az elnöki tisztet Heves Város Önkormányzatának vezető tisztségviselője tölti be, az elnökhelyettesét a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

3.2.Az elnök a paktum céljainak megvalósítása érdekében szervezi és irányítja az Irányító Csoport munkáját, valamint ellátja a paktum eredményeinek és munkájának külső képviseletét.

3.3. Az Irányító Csoport elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

3.4. Az elnök megbízatása öt évre szól. Amennyiben az Irányító Csoport tagságának legalább kétharmada visszahívását kezdeményezi, az Irányító Csoport új elnököt választ. A helyettes megbízatására ugyanezen szabályok érvényesek.

 

IV.          Az Irányító Csoport eseti meghívottai

4.1  Az Irányító Csoport tagjai kezdeményezésére eseti meghívottakat lehet felkérni az ülésen való részvételre, amennyiben a napirendi pont indokolja. Az Irányító csoport eseti meghívottai lehetnek külső szakértők, tanácsadók, kulcspartnerek delegáltjai. Az eseti meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az Irányító Csoport ülésein, véleményt nyilváníthatnak, a meghívás alapjául szolgáló dokumentumokba – ha az Irányító Csoport másképp nem rendelkezik – betekinthetnek.

 

V.            Az Irányító Csoport ülésezése

5.1. Az Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. Az ülések tervezett napirendjét és a hozzájuk kapcsolódó háttéranyagokat, előterjesztéseket legalább a kitűzött időpontot megelőző 8 nappal, indokoltan sürgős esetben 3 nappal kell a tagoknak megküldeni. A meghívót és a napirendet, a mellékletekkel együtt, elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak, illetve eseti meghívottaknak. Az ülések szakmai és technikai előkészítését a Paktumiroda végzik.

5.2.Az Irányító Csoport ülései nyilvánosak. Az elnökön és a tagokon kívül az üléseken az állandó és eseti meghívottak, valamint a menedzsmentszervezet munkatársai vesznek részt. Szükség esetén az elnök zárt ülést rendelhet el.

5.3. Az Irányító Csoport az éves munkaprogram alapján szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik az éves munkatervekben meghatározott időpontokban.

5.4. Az üléseket az elnök vezeti, távollétében az elnökhelyettes. Hozzászólásokra az egyes hozzászólóknak az elnök jelentkezésük sorrendjében adja meg a szót, azzal, hogy a napirendi pontot indítványozó tag elsőként jogosult a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. A hozzászólásokat követően az elnök összegzi az elhangzottakat, és javaslatot tesz a határozatokra.

5.5. Az Irányító Csoport akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök 15 napon belül ülést köteles összehívni ugyanazzal a napirenddel. Ez esetben csak a megismételt ülésre szóló meghívót kell a tagoknak és az eseti meghívottaknak az ülést megelőző legalább 3 nappal megküldeni. Az Irányító Csoport megismételt ülése a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

5.6. Az Irányító Csoport döntéseit egyszerű többséggel hozza és törekszik a konszenzusra. Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincs lehetőség, az elnök további egyeztetéseket kezdeményezhet. Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendelhet el, vagy a döntést elnapolhatja. A tagok az ülésen kézfeltartással szavaznak.

Az alábbi határozatok meghozatalára az Irányító Csoport egyhangú döntése szükséges:

-       Az ügyrend elfogadása és módosítása,

-       Az éves munkaterv és költségvetés elfogadása, valamint azok módosítása,

-       Tag visszahívásának kezdeményezésére vonatkozó ajánlás tétele az elnöknek,

-       Az ülésen való részvétel – az egyébként arra jogosultakon kívüli személyek számára történő – megengedése tárgyában között határozat.

5.7. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért és megőrzéséért a Paktumiroda a felelős. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, a megjelenteket és a meghívottak listáját, a napirendi pontokat, összefoglalóan a hozzászólásokat, valamint az Irányító Csoport által hozott döntéseket, határozatokat.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére egy Irányító Csoport tag hitelesíti. A határozat kivonatokat az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Irányító Csoport tagjainak, az eseti meghívottaknak pedig az őket érintő határozat kivonatokat. A határozat kivonatok megküldéséről a Paktumiroda gondoskodik.

 

VI.          Az Irányító Csoport tevékenységének képviselete

6.1. Az Irányító Csoport tevékenységének képviseletére az elnök jogosult. Az Irányító Csoport döntése alapján tagjai közül is választhat képviseltre jogosult személyt. Az elnöknek joga van bizonyos – alapvetően szakmai – kérdésekben Paktum Szervezeti tagot felkérni külső tárgyalásokra, nem teljes körű képviselet formájában. A képviselet tartalmát az Irányító Csoport által elfogadott határozatok, állásfoglalások alakítják ki. A képviselet keretében a képviselő jogosult tárgyalásokat folytatni külső partnerekkel, szakmai szervezetekkel, finanszírozókkal, tovább jogosult a médiumok részére tájékoztatást adni a paktumban folyó munkáról.

6.2  Az elnök/képviselő a képviselettel kapcsolatos munkájáról, az elért eredményekről az Irányító Csoport soron következő ülésén számol be. A képviselet során felelős a paktum céljainak és a paktumban közreműködő szervezetek érdekében tevékenykedni.

 

VII.       Bizottságok, munkacsoportok


7.1 A paktum működése során lehetőség van kiemelt témákra szakmai bizottságok, munkacsoportok létrehozására. Ezek létrehozását az Irányító Csoport kezdeményezheti. A bizottság, munkacsoport létrehozására, elnöki tisztének ellátására, valamint összetételére vonatkozóan az Irányító Csoport elnöke tesz javaslatot, és azt az Irányító Csoport kétharmados döntéssel hagyja jóvá. A bizottságban, munkacsoportban legalább egy Irányító Csoport tag részt vesz. A bizottság, munkacsoport feladatait, működésének időtartamát az Irányító Csoport határozatban, vagy ügyrendjében állapítja meg.

 

VIII.     Záró rendelkezések

 

8.1. Jelen ügyrend az elfogadás napján lép hatályba. Az ügyrend elfogadására az Irányító Csoport első ülésén kerül sor.

8.2. Az Irányító Csoport saját maga alkotja meg ügyrendjét. Kétharmados többséggel meghozott döntéssel az Irányító Csoport bármikor dönthet jelen ügyrend módosításáról. Az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitákban az elnök rendelkezése dönt.

 

Hatvan, 2018. március 5.