Paktum

A támogatott projekt az alábbi konzorciumi tagok részvételével valósul meg:

Heves Város Önkormányzata (3360 Heves, Erzsébet tér 2.),
Kisköre Város Önkormányzata (3384 Kisköre, Széchenyi I. u. 24.),
Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.)
Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlesztéséért (1024 Budapest, Margit krt. 44.)

A „Foglalkoztatási együttműködés a dél-hevesi térségben” című projekt keretében létrehozni szándékölt térségi foglalkoztatási paktum területi hatálya Heves megye déli részén található három járás – a Hatvani, a Hevesi és a Gyöngyösi – területén található településekre koncentrálódik.

 

Csatlakozott települések térképen megjelenítve

A projekt területi hatálya az alábbi településekre terjed ki:

 • Gyöngyösi járás: Adács, Atkár, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Nagyréde, Vámosgyörk és Visznek

 • Hatvani járás: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

 • Hevesi járás: Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk

partnerséget illusztráló emberalakokA dél-hevesi foglalkoztatási együttműködések létrehívását célzó projekt a munkaerőpiac releváns szereplőit kívánja jól működő partnerségbe szervezni, hogy ennek eredményeként és erőforrásaik egyesítésével jobb minőségű, a térség igényeihez ténylegesen illeszkedő és a foglalkoztatást hatékonyan növelni képes intézkedések valósulhassanak meg.

A projekt egyszerre kíván hozzájárulni a foglalkoztatási kapacitások és potenciál javításához (keresleti oldal), valamint a kínálati oldal fejlesztéséhez

illusztráció: eszközökElőbbi célt aktív befektetés-ösztönzési tevékenységgel kívánjuk elősegíteni, amelynek célja új munkahelyeket teremtő működőtőke beruházások térségbe vonzása. Emellett segíteni kívánjuk a térségben működő vállalkozások fejlesztéseit is, versenyképességüket növelő, foglalkoztatási kapacitásaikat bővítő beruházások ösztönzésével.

A piacképes tudás és készségek megszerzése lehetőségeinek biztosításával, foglalkoztatási hátrányaikat kompenzáló támogatásokkal és további munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kíván hozzájárulni a projekt.

Átfogó és konkrét célkitűzések:

A projektünk és annak várható eredményei továbbá az alábbi kedvező folyamatokhoz kívánnak hozzájárulni:

 • a népesség fogyásának megállítása,
 • perspektivikus, kiszámítható, biztos jövőkép biztosítása a fiatal generáció számára,
 • a minőségi tudás és készségek fejlesztéséhez való hozzáférés, illetve
 • társadalmi felzárkóztatás és a szolidaritás erősítése mind a hátrányos helyzetű, mind a fogyatékos személyek esetében.
fogaskerekek

Az átfogó célok által kijelölt eredményekhez a következő specifikus célok figyelembevételével kívánatos eljutni:

 • kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés;
 • helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum;
 • érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom;
 • erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet.

 A befektetők számára vonzó befektetési és fejlesztési környezetet kell kialakítani. Ezt segítheti, hogy a Hevesi járás része a Kormány által meghatározott szabad vállalkozási zónáknak. Az életfeltételek és a helyi gazdaság javításával egyidejűleg kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fiatal generáció a vidéki térségekben maradjon. A térségben nagy arányú a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi réteg. Illusztráció: felzárkoztatásJellemző az inaktívak magas aránya, a népesség elöregedése, amelyek egyre nagyobb szociális terhet jelentenek a helyi önkormányzatok számára. A mélyszegénységben élő, illetve roma társadalmi integrációs törekvések sikeréhez szükséges egyéni és közösségi kompetenciák megszerzése érdekében fontos, hogy megteremtsük az összhangot a különböző helyi képzések és a foglalkoztatás lehetőségei között. A szociális felzárkóztatás, a mélyszegénység kezelése, a társadalmi lejtőn való lecsúszás megállítása, a demográfiai feszültségek kezelése a képzési programok mellett önsegítő, közösségfejlesztő, közmunka- és egyéb foglalkoztatási típusú programokkal, valamint szociális és egészségügyi fejlesztések segítségével valósulhat meg.

A dél-hevesi térségben – az ország legtöbb vidéki területéhez hasonlóan, de az átlagos trendeket jelentősen meghaladó dinamikájú – népességfogyás jellemző. Ennek hátterében a természetes fogyás (értsd: kevesebben születnek, mint ahányan meghalnak adott években) mellett nagymértékben a népesség elvándorlása áll. Annak hátterében pedig a korlátozottan elérhető munkalehetőségek és szerény megélhetési perspektívák állnak, ami különösen a fiatalabb és magasabb képzettségű emberek – jellemzően több és jobb munkahelyeket kínáló, városias munkaerő-piaci központok felé irányuló – elvándorlásához vezet

illusztráció: motiváció A képzettség, piacképes végzettség hiányából eredő foglalkoztathatósági probléma nem csak az idősebb korosztályt jellemzi, így mértéke nem csökken majd idővel, hanem újratermelődik. A munkalehetőségek szűkössége miatt igen szerények a – középiskolában, szakképzésben résztvevő – fiatalok által érzékelt karrierlehetőségek, ami csökkenti tanulás iránti motivációikat, növeli az iskolafokozat elvégzése előtt a képzésből történő kilépés, lemorzsolódás bekövetkezésének valószínűségét.

 

Fókuszpontok:

Kiemelt feladat a családfenntartók, gyerekes álláskeresők álláshoz és rendszeres munkajövedelemhez jutásának elősegítése (foglalkoztathatósági hátrányaik leküzdésével, illetve kompenzálásával). Egy másik fontos terület a fiatalok korai iskolaelhagyásának megfékezése, megelőzése (pályaválasztási és karrier tanácsadással, illetve az iskolarendszerű képzésben maradásukat, motivációikat és sikereiket segítő intézkedésekkel), illetve a lemorzsolódók számára a foglalkoztathatóságukat biztosító képzések, illetve elhelyezkedésüket segítendő a foglalkoztathatósági hátrányaikat kompenzáló támogatások nyújtása munkaadóik számára. Halmozottan jelentkeznek hátrányok a roma nemzetiségű álláskeresők körében, akiknek a munkavállalását, elhelyezkedését az irányukba megnyilvánuló diszkrimináció is nehezíti.

A projekt elsődleges célcsoportját a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkaképes korúak (álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, inaktívak) képezik. A projekt közvetett célcsoportjai: a paktumot előkészítő projekt konzorcium tagjai, a foglalkoztatási együttműködést – paktumot – a jövőben aláíró szervezetek, további érintettek (pl. szociális intézményrendszer, megyei és országos szakpolitikai intézmények, nyilvánosság/közvélemény).

Fontos, hogy foglalkoztatási együttműködések jöjjenek létre a térség munkaerőpiacát alakító fontosabb szereplők között, amelynek eredményeként magasabb foglalkoztatási szint és jobban illeszkedő munkakereslet és munkakínálat jellemzi majd a dél-hevesi térséget.

 

Cselekvési terület:

A paktum szervezet befektetés-ösztönzési tevékenységet is végez, az alábbi törekvések mentén:

 1. további külföldi és hazai tulajdonú cégek telepedjenek meg a térségben, új foglalkoztatói kapacitásokat, új munkahelyeket létesítő beruházások valósuljanak meg,

 2. már a paktum térségében működő (termelő, szolgáltató) és foglalkoztató szervezetek foglalkoztatási kapacitásai és munkahelyeinek minősége javuljon, többek között támogatásokra alapozott beruházásokkal.

illusztráció: FutókElőbbi törekvéseket többek között a befektetők számára releváns információk összegyűjtésével és terjesztésével, a térség befektetők felé irányuló népszerűsítésével, valamint a hasznosítható ipari területek, üzleti környezet, infrastruktúra és adottságok fejlesztésével kívánjuk előmozdítani.

A már helyben működő, termelő szervezetek, illetve újonnan létrejövő vállalkozások (pl. turizmus területén) beruházásainak megvalósulását és foglalkoztatási kapacitásaik fejlődését a fejlesztésekhez igénybevehető támogatási forrásokról, finanszírozási lehetőségekről szóló tájékoztatással, illetve általános fejlesztési tanácsadással kívánjuk segíteni.

Az álláskeresők mellett kiemelten fontos a foglalkoztatható, ám inaktivitásba vonult munkaképes korúak motiválását követő képzése, munkaerőpiacon történő elhelyezése az alábbiak szerint:

 • Inaktívak megkeresése, foglalkoztathatósági korlátaik megismerése és – aktivizálásukat, azaz álláskeresőként történő regisztrációjukat követően – a korlátok lebontása,

 • elhelyezkedésüket és a munkahelyükön történő megmaradást segítő, az egyéb foglalkoztathatóságot javító intézkedések hatásait és azok fenntarthatóságát és eredményességüket erősítő mentorálása.

További fontos tevékenyégi terület a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek elhelyezkedésének, munkavállalásának segítése támogatott foglalkoztatással.

A paktumszervezet nagy hangsúlyt fektet a munkaerőpiac keresletét megtestesítő, valamint a kínálati oldalát alakító szereplők szorosabb együttműködése, ami eredményezi azt, hogy az oktatási és szakképzési rendszer foglalkoztatható munkaerővel segítse a termelő és szolgáltató tevékenységet végző foglalkoztatókat a keresletre, foglalkoztatói elvárásokra vonatkozó jobb információk ismeretében.

illusztráció: befogadó A paktum „befogadó jelleggel” működik, a célokkal egyetértő és azok elősegítéséhez tevőlegesen hozzájárulni képes szervezetek számára nyitva áll a csatlakozás lehetősége. A paktum jellegéből adódóik, hogy minél több kompetens szervezet vesz részt a térségi foglakoztatási helyzet javításában, annál nagyobb a siker valószínűsége és az eredmények mértéke. Ezért a tagok és a paktum koordinációs szervezet törekednek a tevékenységek és azok eredményeinek minél szélesebb kör számára történő megismertetésére több célcsoport irányába.