Együttműködési megállapodás

1. Preambulum

Jelen együttműködési megállapodást aláíró alapító tagok (továbbiakban: Alapító tagok) figyelembe véve a munkavégzés és a szabad vállalkozás Magyarország Alaptörvényében is rögzített közösséget gyarapító szerepét, kiemelten fontos feladatnak tartják a Dél-Hevesi térség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humán erőforrás fejlesztéssel, a vállalkozások humán erőforrás lehetőségeinek erősítése, új munkahelyek teremtése, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítése útján.

Az Alapító tagok rögzítik, hogy a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum nyitott együttműködési forma, amelyhez minden olyan gazdasági szereplő, civil szervezet, önkormányzat, vagy más egyéb szervezet és magánszemély csatlakozhat (továbbiakban: Csatlakozó tagok), amely a célkitűzésekkel egyetért, és aktívan részt vesz azok megvalósításában és amelyeknek csatlakozási kérelmét az Irányító Csoport elfogadta.

A Tagok jelen együttműködési megállapodásban rögzítik a foglalkoztatási együttműködési forma kereteit.

Jelen együttműködési megállapodást létrehozó Alapító tagok és az ahhoz a későbbiekben Csatlakozó tagok, a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum aláírásával az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és kifejezésre juttatják, felelősséget éreznek a dél-hevesi térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a dél-hevesi térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani.

2. Együttműködő partnerek

Jelen együttműködési megállapodás az alábbi felek között jön létre:

(1) Heves Város Önkormányzata
Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Képviseletre jogosult: Sveiczer Sándor polgármester

(2) Kisköre Város Önkormányzata
Cím: 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
Képviseletre jogosult: Magyar Csilla polgármester

(3) -Heves Megyei Kormányhivatal
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
Képviseletre jogosult: Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott

(4) Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Képviseletre jogosult: Kovács Mihály ügyvezető igazgató

(5) Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért
Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 24.
Képviseletre jogosult: dr. Czike Klára elnök

(6) Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út
Képviseletre jogosult: Szabó Róbert elnök

(7) Tisza-Tarna- Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
Cím: 3384 Kisköre, Széchenyi 24.
Képviseletre jogosult: Magyar Csilla elnök

(8) Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Képviseletre jogosult: Fülöp Gábor főtitkár

(9) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Képviseltre jogosult: Fülöp Gábor elnök

(10) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatósága
Cím: 3300 Eger, Sas út 60/A.
Képviseletre jogosult: Jakab Tamás megyei igazgató

(11) Egri Szakképzési Centrum
Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.
Képviseletre jogosult: Fábri Eufrozina főigazgató

(12) Eötvös József Református Oktatási Központ
Cím: 3360 Heves, Dobó István utca 29.
Képviseletre jogosult: Együd László igazgató

(13) Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Képviseletre jogosult: Bundri József elnök

(14) sPrinter Studió Számítástechnikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 3300 Eger, Széchenyi út 58. fszt. 1.
Képviseletre jogosult: Lombeczki Péter ügyvezető igazgató

(15) SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-tanya, 340/1 hrsz.
Képviseletre jogosult: Balogh László ügyvezető igazgató

(16) Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete
Cím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd utca 28.
Képviseletre jogosult: Burkus Sándorné elnök

(17) Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet
Cím: 3360 Heves, Kossuth út 26-28.
Képviseltre jogosult: Báder Miklósné elnök

(18) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ
Cím: 3535 Miskolc, Köln utca 2.
Képviseletre jogosult: Csehely Tamás, dr. Kiss Imre


A Partnerek által létrehozott együttműködési partnerség a továbbiakban: Partnerség

3. A Foglalkoztatási Paktum nevesített célkitűzései

A Partnerség működési hatóköre: Dél-heves megye területe

 • Gyöngyösi járásban: Adács, Atkár, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Nagyréde, Vámosgyörk és Visznek.
 • Hatvani járásban: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó.
 • Hevesi járásban: Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Zaránk.

Kiemelt célkitűzések a következők:

 • a.) A foglalkoztatási stratégia és akcióterv sikeres végrehajtása érdekében a helyi kezdeményezések összehangolásának és megvalósításának segítése.
 • b.) A foglalkoztatási színvonal növelése és a munkanélküliség csökkentése.
 • c.) Új munkahelyek teremtése a helyi vállalkozói és nonprofit szektor bevonásával.
 • d.) A munkahelyek megőrzése a piaci, foglalkoztatói igényekhez igazodó képzések indításával.
 • e.) A TOP, illetve más Operatív Programok (GINOP, VP) keretében megvalósuló üzleti infrastruktúra fejlesztés, illetve gazdaságfejlesztési projektek által generált munkaerőigény kielégítése.
 • f.) Programba vonható, inaktív célcsoportok felkutatása és megszólítása, programba vonása a foglalkoztatottság javítása érdekében.
 • g.) A hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítése, az esélyegyenlőség erősítése.
 • h.) Állást keresők és munkaadók egymásra találásának elősegítése.
 • i.) A foglalkoztatók munkaerőigénye kielégítésének segítése képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és egyéb eszközökkel.

4. A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai

 • alacsony iskolai végzettségűek;
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők;
 • 50 év felettiek;
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek;
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők;
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható);
 • megváltozott munkaképességű személyek;
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek;
 • közfoglalkoztatottak.

5. A Foglalkoztatási Paktum szervezete

5.1. Szervezeti Felépítés:

Foglalkoztatási Fórum (Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktuma tagjainak összessége)

A Foglalkoztatási Fórumot a Paktum Együttműködési Megállapodás Tagjai alkotják.

A Foglalkoztatási Fórum üléseire, annak témája szerint érintett partnereket levélpostai küldemény, vagy elektronikus levél formájában, legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt írásban kell meghívni oly módon, hogy a meghívóban szerepeltetni kell a napirendi pontokat, valamint a Foglalkoztatási Fórum ülésének helyét és időpontját. A Foglalkoztatási Fórum ülése nyilvános, azon bárki részt vehet és arról a helyi média útján és a paktumhoz kapcsolódó honlapon keresztül tájékoztatni kell a lakosságot és a téma iránt érdeklődőket is. A Foglalkoztatási Fórum tevékenységével hozzá kíván járulni a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerségi kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához

Irányító Csoport

Az Irányító Csoport elnöke a dél-hevesi paktum projektben Konzorciumvezető Heves Város Önkormányzat törvényes képviselője. Az Irányító Csoport ügyrendjét és szervezeti és működési szabályzatát az alakuló ülésén maga alkotja meg.
Az Irányító Csoport a paktum irányításáért felelős testület, amely megvitatja és elfogadja a paktum tagok által kidolgozott és folyamatosan gondozott, frissített térségi foglalkoztatási stratégiát, továbbá a paktum akciótervét, amely tartalmazza a stratégiai célok elérése végett meghatározott operatív tevékenységeket és kapcsolódó forrásokat. Az Irányító Csoport hoz döntéseket a paktum működését érintő fontosabb tartalmi és pénzügyi kérdésekben, továbbá felügyeli és monitorozza a paktum tagjainak a paktum érdekében tett erőfeszítéseit, illetve a paktumhoz kapcsolódó támogatott projektek – többek között jelen projekt – megvalósításának előrehaladását.

Paktum iroda (Menedzsment szervezet)

A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. szervezetében, önálló szervezeti egység formájában jön létre a paktumiroda, szervezeti és működési szabályzatát utólag az Irányító Csoport is jóváhagyja. A paktumiroda alkalmazza a paktum koordinátort, aki a támogatott projekt szakmai feladatainak koordinálásán túlmenően elvégzi a paktum szervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó szakmai és koordinációs tevékenységeket. Így a paktum koordinátor felelős többek között

 • a foglalkoztatási együttműködést aláírók közötti kapcsolattartásért,
 • a paktum tevékenységei és eredményei népszerűsítéséért, kommunikációjáért,
 • az együttműködéshez kapcsolódó, illetve azt aláíró szervezetek bevonásáért, az együttműködés és az együttműködők körének bővítéséért,
 • az együttműködéshez kapcsolódó szakmai munka és tevékenységek generálásáért és az eredmények hasznosításának elősegítéséért,
 • az ICS ülések előkészítéséért és az ICS döntések megvalósításának koordinációjáért,
 • a gazdaság- és beruházás ösztönzési, valamint a mukaerő-piaci koordinátor munkatársak munkájának koordinálásáért.

6. Szakmai értekezletek rendje

A Partnerek vállalják, hogy a Foglalkoztatási stratégia és akcióterv eredményes megvalósítása érdekében, a partnerség teljes időtartama alatt, legalább negyedéves rendszerességgel, a Partnerek részvételével szakmai értekezletet tartanak.
A szakmai értekezlet operatív, logisztikai és adminisztratív feladatairól a foglalkoztatási paktum Irányító Csoport – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint – gondoskodik.

7. A Megállapodás hatálya

Jelen Megállapodás valamennyi fél által történő aláírásával jön létre és határozatlan időre szól. A megállapodást bármelyik fél jogosult 30 napos határidővel írásban felmondani.

8. A Megállapodás módosításának szabályai

Partnerek jelen Megállapodásban foglaltakat csak előzetes egyeztetés alapján kölcsönösen kialakított közös megállapodással, írásban, valamennyi partner által történő aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus formában tett jognyilatkozat a Megállapodás módosítására nem alkalmas.

9. Záró rendelkezések

 • a.) Partnerek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a Megállapodás aláírására és teljesítésére.
 • b.) Partnerek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
 • c.) Jelen Megállapodás 18 darab, egymással teljesen megegyező példányban készült. A Megállapodás Partnerek által aláírt egy példányát valamennyi Partner átveszi.
 • d.) Partnerek a 12 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírják.

Kelt: Heves, 2017. november 24.